ZAVRŠEN PRVI KONKURS

O programu

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnike i naučnice u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu. „Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.

Pet (5) stipendija od po 600.000,00 RSD će biti dodeljene mladim naučnicima i naučnicama sa ciljem realizacije naučnog istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka, i to: medicine, farmacije, biologije, hemije, kao i multidisciplinarnih istraživanja u navedenim oblastima.

Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju zajednica u Srbiji od 2004. godine. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada su u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljene 354 stipendije, 490 startup grantova, i realizovano je 89 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica i društva u celini

Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Stipendisti

Ana Đorđević

Ana Đorđević, Institut za biološka istrazivanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu, viši  naučni saradnik. Naziv istraživanja: Glukokortikoidna signalizacija i inflamacija u ćelijskim linijama humanih adipocita tretiranih fruktozom. Krajnji ishod istraživanja je da se pronađu molekularni mehanizmi, odnosno mehanizmi u samim ćelijama masnog tkiva koji bi mogli da spreče razvoj gojaznosti.

Ljubica Vučićević

Ljubica Vučićević, Institut za biološka istrazivanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu, naučni saradnik. Naziv istraživanja: Modulacija intracelularnog energetskog senzora i njegovog signalnog puta, kao i autofagije u in vitro modelu ishemijskog moždanog udara. Cilj istraživanja je stimulacija procesa autofagije, odnosno procesa samoizlečenja organizmaprilikom moždanog udara.

Jelena Krstić

Jelena Krstić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, naučni saradnik. Naziv istraživanja: Uloga energetskog metabolizma u plastičnosti mezenhimskih matičnih ćelija. Istraživanje se bavi matičnim ćelijama odraslih ljudi, njihovim mogućim modifikacijama usled kojih bi se dobile ćelije koje se mogu koristiti za lečenje različitih bolesti ili oštećenja.

Filip Bihelović

Filip Bihelović, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent. Naziv istraživanja: Totalna sinteza i biološka aktivnost derivata alstoskolarisina A. Cilj istraživanja je da dovede do boljeg razumevanja načina nastanka neurodegenerativnih oboljenja kao što su Parkinsonova bolest, Alchajmer, ALS, Hantingtonova bolest, dok je cilj u daljoj budućnosti da ovo istraživanje doprinese načinu tretmana i lečenja ovih oboljenja.

Vladislav Volarević

Vladislav Volarević, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, docent. Naziv istraživanja: Uloga mezenhimalnih maticnih celija u akutnom ostecenju jetre. Istraživanje se bavi terapijskom primenom matičnih ćelija za lečenje akutnog oštećenja jetre koja je u više od 90 procenata smrtonosna bolest.

Marija Lesjak

Marija Lesjak, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, docent. Naziv istraživanja: Da li su polifenoli inhibitori apsorbcije gvožđa? Fokus istraživanja je anemija, odnosno nedostatak gvožđa u organizmu. Istraživanje će se bazirati na otkrivanju namirnica koje pospešuju apsorpciju gvožđa, a krajnji ishod je predlog dijeta, odnosno predlog ishrane za osobe koje boluju od anemije

Bojan Božić

Bojan Božić, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, naučni saradnik. Naziv istraživanja: Sinteza i karakterizacija polimernih skafolda. Ideja istraživanja je kreiranje materijala koji bi predstavljao zamenu za tkiva i predstavljao potencijalni nosač u koji bi se implementirale odgovarajuće ćelije, a kao takav, sistem bi se uneo u organizam (primer su kost ili hrskavica).

Aleksandar Veselinović

Aleksandar Veselinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, asistent. Naziv istraživanja: In silico dizajn, sinteza i farmakološka procena derivata borne kiseline kao potentnih inhibitora β-laktamaze. Cilj projekta je dobijanje supstance koja inhibira enzim koji je odgovoran za bakterijsku rezistenciju.

Uslovi

Da bi ste postali jedan od pet stipendista programa „Pokreni se za nauku” potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • da ste doktorirali nakon 1. januara 2009. godine
 • da ste zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Srbiji
 • da imate stalno prebivalište u Srbiji.

Stipendija

Iznos stipendije

Pet (5) stipendija u iznosu od po 600.000 RSD za realizaciju naučnog istraživanja biće isplaćene dobitnicima/dobitnicama u celosti nakon zvanične ceremonije dodele, a najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o stipendiranju

Obaveze stipendista

Stipendisti se obavezuju da će četvoromesečno podnositi kratak izveštaj o toku istraživanja, a nakon završetka dostaviti završni izveštaj o obavljenom istraživanju i dobijenim rezultatima.

Stipendisti se obavezuju da će u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog istraživanja pomenuti stipendiju programa „Pokreni se za nauku”.

Stipendisti se obavezuju da će predstavnike programa obavestiti o promeni mesta zaposlenja (angažovanja), studijskom putovanju u inostranstvo i eventualnim problemima koji mogu dovesti do promene predloženog vremenskog okvira istraživanja.

U slučaju odustajanja od podržanog istraživanja stipendisti su u obavezi da vrate stipendiju u celosti. Stipendisti se obavezuju da će tokom istraživanja poštovati sve zakone Republike Srbije i odgovarajuće profesionalne etičke kodekse.

Stipendisti se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Komisija

prof. dr Gordana Matić

Profesor na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Rukovodilac doktorskog programa Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;;

Naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za biohemiju, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija ishrane; Biomedicina.

Izučavani problemi: Molekularni mehanizmi delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona; Struktura i funkcija receptora za steroidne (glukokortikoidne) hormone; Proteini stresa – struktura, funkcija i regulacija sinteze; Šaperonska uloga proteina stresa u zaštiti strukture i regulaciji funkcije glukokortikoidnog receptora u patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga signalnog puta glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih bolesti povezanih sa stresom (depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja) i u razvoju metaboličkih poremećaja koji čine metabolički sindrom.

Pogledajte biografiju

prof. dr Marija Gavrović-Jankulović

Profesor na Katedri za biohemiju, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu

Šef Katedre za biohemiju, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Povezanost strukture i funkcije proteina; Molekulska alergologija, Biomedicinska biotehnologija; Biohemija i molekulska ishrana

Izučavani problemi: Strukturna i funkcionalna karakterizacija proteina; Primena biohemijskih i molekularno-biološkim metoda za unapređenje dijagnostike alergije; Dizajn himernih proteina sa imunomodulatornim i/ili mukoathezivnim svojstvima (e.g. lektini, hemaglutinini) kao sistemi dostave u imunoterapiji; Kreiranje terapeutskih proteina sa antiviralnom aktivnošću; Interakcije antigena hrane sa epitelnim ćelijama - komponentom urođene imunosti.

Pogledajte biografiju

prof. dr Predrag M. Mitrović

Vanredni profesor na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Načelnik Postkoronarne jedinice II Urgentne kardiologije, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, Beograd

Oblasti: Kardiologija; Urgentna medicina; Terapija muzikom kod kardiovaskularnih bolesnika.

Izučavani problemi: Akutni koronarni sindrom; Poremećaji srčanog ritma; Plućne embolije; Srčana slabost; Hipertenzija; Disekcija aorte; Intenzivna kardiološka nega.

Pogledajte biografiju

prof. dr Srđan Pešić

Profesor na Katedri za Farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu Klinički farmakolog

Koordinator programa na doktorskim studijama pod nazivom Molekularni mehanizmi dejstva lekova

Oblasti: Oblasti: Kardiovaskularna farmakologija, Prevencija endotelne disfunkcije I ateroskleroze, Racionalna primena antibiotika.

Oblasti: Proučavani problem: Farmakološke mogućnosti terapije endotelne disfunkcije, Prevencija ateroskleroze, Antiaterogeni lekovi, Racionalna terapija hipertenzije, dijabetesa I dislipidemija, Prevencija bakterijske multirezistencije u bolnicama, Racionalna primena antibiotika u infekcijama respiratornog trakta, Nefarmakološki pristup kardiovaskularnim bolestima, Hrana I kardiovaskularne bolesti, Epigenetika I kardiovaskularne bolesti.

Pogledajte biografiju

Prijava

Prijavu popunjavate u online formi, tako što ćete se registrovati, uneti tražene podake i priložiti sledeća neophodna dokumenta:

 • Biografija kandidata/kandidatkinja (forma po izboru)
 • Skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu
 • Sertifikat naučnog zvanja (ukoliko kandidat/kandidatkinja poseduje naučno zvanje)
 • Skenirana potvrda o zaposlenju (izjava poslodavca o formi i vremenskom periodu zaposlenja)
 • Skenirana kopija lične karte
 • Skenirano pismo preporuke (mentora, profesora, rukovodioca naučne ustanove i sl.)
 • Skenirana saglasnost naučne ustanove u kojoj će istraživanje biti realizovano

Sva neophodna dokumenta treba uneti u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Prijavu je moguće revidirati do ponoći 01. marta 2016. godine kada je predviđeno da se konkurs završi. Prijava se popunjava na srpskom ili engleskom, u svakom momentu svi podaci i dokumenti koji su unešeni čuvaju se automatski. Nakon 01. marta konkurs se završava i komisija počinje sa ocenom prijava, te dodatna revizija dokumenata i same prijave neće biti moguća.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati kanditate/kandidatkinje koji/e prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju sa članovima komisije. Nakon intervjua komisija donosi konačnu odluku o dobitnicima/dobitnicama stipendije. Odluka se donosi jednoglasno.

Kriterijumi:

 • Dosadašnji naučni rezultati, i
 • Kvalitet predloga istraživanja

Rok za prijavu

Konkurs traje od 21.12.2015. do 01.03.2016.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavi se

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kancelariji programa na telefone 062 226 525 ili mejlom na info@pokrenisezanauku.rs