ROK ZA PRIJAVU JE ISTEKAO

O programu

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnike i naučnice u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu. „Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.

Pet (5) stipendija od po 600.000,00 RSD će biti dodeljene mladim naučnicima i naučnicama sa ciljem realizacije naučnog istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka, i to: medicine, farmacije, biologije, hemije, kao i multidisciplinarnih istraživanja u navedenim oblastima.

Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju zajednica u Srbiji od 2004. godine. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada su u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljene 354 stipendije, 490 startup grantova, i realizovano je 89 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica i društva u celini

Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Uslovi

Da bi ste postali jedan od pet stipendista programa „Pokreni se za nauku” potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • da ste doktorirali nakon 1. januara 2009. godine
 • da ste zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Srbiji
 • da imate stalno prebivalište u Srbiji.

Stipendija

Iznos stipendije

Pet (5) stipendija u iznosu od po 600.000 RSD za realizaciju naučnog istraživanja biće isplaćene dobitnicima/dobitnicama u celosti nakon zvanične ceremonije dodele, a najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o stipendiranju

Obaveze stipendista

Stipendisti se obavezuju da će četvoromesečno podnositi kratak izveštaj o toku istraživanja, a nakon završetka dostaviti završni izveštaj o obavljenom istraživanju i dobijenim rezultatima.

Stipendisti se obavezuju da će u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog istraživanja pomenuti stipendiju programa „Pokreni se za nauku”.

Stipendisti se obavezuju da će predstavnike programa obavestiti o promeni mesta zaposlenja (angažovanja), studijskom putovanju u inostranstvo i eventualnim problemima koji mogu dovesti do promene predloženog vremenskog okvira istraživanja.

U slučaju odustajanja od podržanog istraživanja stipendisti su u obavezi da vrate stipendiju u celosti. Stipendisti se obavezuju da će tokom istraživanja poštovati sve zakone Republike Srbije i odgovarajuće profesionalne etičke kodekse.

Stipendisti se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Komisija

prof. dr Gordana Matić

Profesor na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Rukovodilac doktorskog programa Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;;

Naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za biohemiju, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija ishrane; Biomedicina.

Izučavani problemi: Molekularni mehanizmi delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona; Struktura i funkcija receptora za steroidne (glukokortikoidne) hormone; Proteini stresa – struktura, funkcija i regulacija sinteze; Šaperonska uloga proteina stresa u zaštiti strukture i regulaciji funkcije glukokortikoidnog receptora u patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga signalnog puta glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih bolesti povezanih sa stresom (depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja) i u razvoju metaboličkih poremećaja koji čine metabolički sindrom.

Pogledajte biografiju

prof. dr Marija Gavrović-Jankulović

Profesor na Katedri za biohemiju, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu

Šef Katedre za biohemiju, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Povezanost strukture i funkcije proteina; Molekulska alergologija, Biomedicinska biotehnologija; Biohemija i molekulska ishrana

Izučavani problemi: Strukturna i funkcionalna karakterizacija proteina; Primena biohemijskih i molekularno-biološkim metoda za unapređenje dijagnostike alergije; Dizajn himernih proteina sa imunomodulatornim i/ili mukoathezivnim svojstvima (e.g. lektini, hemaglutinini) kao sistemi dostave u imunoterapiji; Kreiranje terapeutskih proteina sa antiviralnom aktivnošću; Interakcije antigena hrane sa epitelnim ćelijama - komponentom urođene imunosti.

Pogledajte biografiju

prof. dr Predrag M. Mitrović

Vanredni profesor na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Načelnik Postkoronarne jedinice II Urgentne kardiologije, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, Beograd

Oblasti: Kardiologija; Urgentna medicina; Terapija muzikom kod kardiovaskularnih bolesnika.

Izučavani problemi: Akutni koronarni sindrom; Poremećaji srčanog ritma; Plućne embolije; Srčana slabost; Hipertenzija; Disekcija aorte; Intenzivna kardiološka nega.

Pogledajte biografiju

prof. dr Srđan Pešić

Profesor na Katedri za Farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu Klinički farmakolog

Koordinator programa na doktorskim studijama pod nazivom Molekularni mehanizmi dejstva lekova

Oblasti: Oblasti: Kardiovaskularna farmakologija, Prevencija endotelne disfunkcije I ateroskleroze, Racionalna primena antibiotika.

Oblasti: Proučavani problem: Farmakološke mogućnosti terapije endotelne disfunkcije, Prevencija ateroskleroze, Antiaterogeni lekovi, Racionalna terapija hipertenzije, dijabetesa I dislipidemija, Prevencija bakterijske multirezistencije u bolnicama, Racionalna primena antibiotika u infekcijama respiratornog trakta, Nefarmakološki pristup kardiovaskularnim bolestima, Hrana I kardiovaskularne bolesti, Epigenetika I kardiovaskularne bolesti.

Pogledajte biografiju

Prijava

Prijavu popunjavate u online formi, tako što ćete se registrovati, uneti tražene podake i priložiti sledeća neophodna dokumenta:

 • Biografija kandidata/kandidatkinja (forma po izboru)
 • Skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu
 • Sertifikat naučnog zvanja (ukoliko kandidat/kandidatkinja poseduje naučno zvanje)
 • Skenirana potvrda o zaposlenju (izjava poslodavca o formi i vremenskom periodu zaposlenja)
 • Skenirana kopija lične karte
 • Skenirano pismo preporuke (mentora, profesora, rukovodioca naučne ustanove i sl.)
 • Skenirana saglasnost naučne ustanove u kojoj će istraživanje biti realizovano

Sva neophodna dokumenta treba uneti u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Prijavu je moguće revidirati do ponoći 01. marta 2016. godine kada je predviđeno da se konkurs završi. Prijava se popunjava na srpskom ili engleskom, u svakom momentu svi podaci i dokumenti koji su unešeni čuvaju se automatski. Nakon 01. marta konkurs se završava i komisija počinje sa ocenom prijava, te dodatna revizija dokumenata i same prijave neće biti moguća.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati kanditate/kandidatkinje koji/e prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju sa članovima komisije. Nakon intervjua komisija donosi konačnu odluku o dobitnicima/dobitnicama stipendije. Odluka se donosi jednoglasno.

Kriterijumi:

 • Dosadašnji naučni rezultati, i
 • Kvalitet predloga istraživanja

Rok za prijavu

Konkurs traje od 21.12.2015. do 01.03.2016.

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavi se

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kancelariji programa na telefone 062 226 525 ili mejlom na info@pokrenisezanauku.rs