POKRENI SE ZA NAUKU

2015/2016

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnike i naučnice u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu. „Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.

U 2015/2016 godini dodeljeno je osam (8) stipendija od po 600.000,00 RSD radi realizacije naučnih istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka, i to: medicine, farmacije, biologije, hemije, kao i multidisciplinarnih istraživanja u navedenim oblastima.

Stipendisti sa stalnim prebivalištem i zaposlenjem u nekoj od naučnih ustanova u Srbiji, doktorirali su nakon 1. januara 2009. godine i iza sebe su imali zapažene naučne rezultate i reference.

Selekciju je izvršila stručna komisija na osnovu uvida u pristigle prijave i intervjua, a kriterijumi su bili dosadašnji naučni rezultati i kvalitet predloga istraživanja.

STIPENDISTI

2015/2016

Ana Đorđević

Ana Đorđević, Institut za biološka istrazivanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu, viši  naučni saradnik. Naziv istraživanja: Glukokortikoidna signalizacija i inflamacija u ćelijskim linijama humanih adipocita tretiranih fruktozom. Krajnji ishod istraživanja je da se pronađu molekularni mehanizmi, odnosno mehanizmi u samim ćelijama masnog tkiva koji bi mogli da spreče razvoj gojaznosti.

Ljubica Vučićević

Ljubica Vučićević, Institut za biološka istrazivanja “Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu, naučni saradnik. Naziv istraživanja: Modulacija intracelularnog energetskog senzora i njegovog signalnog puta, kao i autofagije u in vitro modelu ishemijskog moždanog udara. Cilj istraživanja je stimulacija procesa autofagije, odnosno procesa samoizlečenja organizmaprilikom moždanog udara.

Jelena Krstić

Jelena Krstić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu, naučni saradnik. Naziv istraživanja: Uloga energetskog metabolizma u plastičnosti mezenhimskih matičnih ćelija. Istraživanje se bavi matičnim ćelijama odraslih ljudi, njihovim mogućim modifikacijama usled kojih bi se dobile ćelije koje se mogu koristiti za lečenje različitih bolesti ili oštećenja.

Filip Bihelović

Filip Bihelović, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, docent. Naziv istraživanja: Totalna sinteza i biološka aktivnost derivata alstoskolarisina A. Cilj istraživanja je da dovede do boljeg razumevanja načina nastanka neurodegenerativnih oboljenja kao što su Parkinsonova bolest, Alchajmer, ALS, Hantingtonova bolest, dok je cilj u daljoj budućnosti da ovo istraživanje doprinese načinu tretmana i lečenja ovih oboljenja.

Vladislav Volarević

Vladislav Volarević, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, docent. Naziv istraživanja: Uloga mezenhimalnih maticnih celija u akutnom ostecenju jetre. Istraživanje se bavi terapijskom primenom matičnih ćelija za lečenje akutnog oštećenja jetre koja je u više od 90 procenata smrtonosna bolest.

Marija Lesjak

Marija Lesjak, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, docent. Naziv istraživanja: Da li su polifenoli inhibitori apsorbcije gvožđa? Fokus istraživanja je anemija, odnosno nedostatak gvožđa u organizmu. Istraživanje će se bazirati na otkrivanju namirnica koje pospešuju apsorpciju gvožđa, a krajnji ishod je predlog dijeta, odnosno predlog ishrane za osobe koje boluju od anemije.

Bojan Božić

Bojan Božić, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, naučni saradnik. Naziv istraživanja: Sinteza i karakterizacija polimernih skafolda. Ideja istraživanja je kreiranje materijala koji bi predstavljao zamenu za tkiva i predstavljao potencijalni nosač u koji bi se implementirale odgovarajuće ćelije, a kao takav, sistem bi se uneo u organizam (primer su kost ili hrskavica).

Aleksandar Veselinović

Aleksandar Veselinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, asistent. Naziv istraživanja: In silico dizajn, sinteza i farmakološka procena derivata borne kiseline kao potentnih inhibitora β-laktamaze. Cilj projekta je dobijanje supstance koja inhibira enzim koji je odgovoran za bakterijsku rezistenciju.

KOMISIJA

2015/2016

prof. dr Gordana Matić

Profesor na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Rukovodilac doktorskog programa Molekularna biologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;;

Naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za biohemiju, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija ishrane; Biomedicina.

Izučavani problemi: Molekularni mehanizmi delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona; Struktura i funkcija receptora za steroidne (glukokortikoidne) hormone; Proteini stresa – struktura, funkcija i regulacija sinteze; Šaperonska uloga proteina stresa u zaštiti strukture i regulaciji funkcije glukokortikoidnog receptora u patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga signalnog puta glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih bolesti povezanih sa stresom (depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja) i u razvoju metaboličkih poremećaja koji čine metabolički sindrom.

prof. dr Marija Gavrović-Jankulović

Profesor na Katedri za biohemiju, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu

Šef Katedre za biohemiju, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Povezanost strukture i funkcije proteina; Molekulska alergologija, Biomedicinska biotehnologija; Biohemija i molekulska ishrana

Izučavani problemi: Strukturna i funkcionalna karakterizacija proteina; Primena biohemijskih i molekularno-biološkim metoda za unapređenje dijagnostike alergije; Dizajn himernih proteina sa imunomodulatornim i/ili mukoathezivnim svojstvima (e.g. lektini, hemaglutinini) kao sistemi dostave u imunoterapiji; Kreiranje terapeutskih proteina sa antiviralnom aktivnošću; Interakcije antigena hrane sa epitelnim ćelijama – komponentom urođene imunosti.

prof. dr Predrag M. Mitrović

Vanredni profesor na katedri Interne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Načelnik Postkoronarne jedinice II Urgentne kardiologije, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, Beograd

Oblasti: Kardiologija; Urgentna medicina; Terapija muzikom kod kardiovaskularnih bolesnika.

Izučavani problemi: Akutni koronarni sindrom; Poremećaji srčanog ritma; Plućne embolije; Srčana slabost; Hipertenzija; Disekcija aorte; Intenzivna kardiološka nega.

prof. dr Srđan Pešić

Profesor na Katedri za Farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu Klinički farmakolog

Koordinator programa na doktorskim studijama pod nazivom Molekularni mehanizmi dejstva lekova

Oblasti: Oblasti: Kardiovaskularna farmakologija, Prevencija endotelne disfunkcije I ateroskleroze, Racionalna primena antibiotika.

Oblasti: Proučavani problem: Farmakološke mogućnosti terapije endotelne disfunkcije, Prevencija ateroskleroze, Antiaterogeni lekovi, Racionalna terapija hipertenzije, dijabetesa I dislipidemija, Prevencija bakterijske multirezistencije u bolnicama, Racionalna primena antibiotika u infekcijama respiratornog trakta, Nefarmakološki pristup kardiovaskularnim bolestima, Hrana I kardiovaskularne bolesti, Epigenetika I kardiovaskularne bolesti.