O programu

Program „Pokreni se za nauku“ kreiran je 2015. godine kako bi podržao mlade, talentovane, perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, u realizaciji svojih naučnih ideja i ostvarenju nezavisnosti u naučno-istraživačkom radu.

Trećim po redu konkursom biće dodeljeno osam (8) stipendija/grantova po 600.000,00 RSD mladim naučnicima i naučnicama sa ciljem realizacije naučnog istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka, i to:

 • medicine
 • farmacije
 • biologije
 • hemije, i
 • multidisciplinarna istraživanja u navedenim oblastima

Konkursom se podržavaju fundamentalna naučna istraživanja i projekti zasnovani na rezultatima naučnih istraživanja koji imaju za cilj povezivanje naučne zajednice sa privredom.

Kompanija Filip Moris je na globalnom nivou u poslednjih 10 godina angažovala više od 400 naučnika i stručnjaka i uložila više od 3 milijarde dolara u naučna istraživanja i razvoj potencijalno manje štetnih alternativnih proizvoda namenjenih punoletnim pušačima, čime na svom primeru pokazuje da spoj naučnih postignuća i privrede predstavlja ključ za razvoj društva u celini.

Program „Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih ulaganja kompanije Filip Moris u Srbiji, koja su posvećena osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.

Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno-odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju lokalne zajednice od 2004. godine, koji kao rezultat već imaju veliki broj ideja realizovanih kroz društveno-odgovorne projekte. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada je u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljeno 385 stipendija, 700 startup grantova, i realizovano je 99 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica.

Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Stipendije

Ko može da se prijavi?

Da biste postali jedan od stipendista programa „Pokreni se za nauku” 2017/18. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • da ste doktorirali nakon 1. januara 2011. godine
 • da ste zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji
 • da aplicirate svojim tekućim ili novim naučno-istraživačkim radom
 • da imate stalno prebivalište u Republici Srbiji.

Način prijavljivanja

Potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • Popunjen prijavni formular
 • Biografija (forma po izboru)
 • Skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu
 • Sertifikat naučnog zvanja (ukoliko kandidat/kandidatkinja poseduje naučno zvanje)
 • Skenirana potvrda o zaposlenju (izjava poslodavca o formi i vremenskom periodu zaposlenja)
 • Skenirano pismo preporuke (mentora, profesora, rukovodioca naučne ustanove i sl.)
 • Skenirana saglasnost naučne ustanove u kojoj će istraživanje biti realizovano (ukoliko predviđeno istraživanje zahteva realizaciju u naučnoj ustanovi)
 • Skenirana kopija lične karte (ili potvrda o prebivalištu)

Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2017/18 imeiprezime, a prijavni formular PFimeiprezime i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs

Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati kanditate/kandidatkinje koji/e prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju sa članovima komisije. Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o dobitnicama/dobitnicima stipendije.

Kriterijumi:

 • Dosadašnji naučni rezultati, i
 • Kvalitet predloga istraživanja
 • društveni značaj projekta

Način isplate i obaveze stipendista

Stipendije u iznosu od po 600.000 RSD za realizaciju naučnog istraživanja biće isplaćene dobitnicima/dobitnicama u celosti nakon zvanične ceremonije dodele, a najkasnije 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

Stipendisti se obavezuju da će kvartalno podnositi kratak izveštaj o toku istraživanja, a nakon završetka dostaviti završni izveštaj o obavljenom istraživanju i dobijenim rezultatima.

Stipendisti se obavezuju da će u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog istraživanja pomenuti stipendiju programa „Pokreni se za nauku”.

Stipendisti se obavezuju da će predstavnike programa obavestiti o promeni mesta zaposlenja (angažovanja), studijskom putovanju u inostranstvo i eventualnim problemima koji mogu dovesti do promene predloženog vremenskog okvira istraživanja.

U slučaju odustajanja od podržanog istraživanja stipendisti su u obavezi da vrate stipendiju u celosti. Stipendisti se obavezuju da će tokom istraživanja poštovati sve zakone Republike Srbije i odgovarajuće profesionalne etičke kodekse.

Stipendisti se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Grantovi

Ko može da se prijavi?

 • organizacije civilnog društva
 • pojedinci
 • neformalne grupe
 • institucije

Da bi Vaš projekat dobio grant u okviru programa „Pokreni se za nauku” 2017/18. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • za pojedince: da su na doktorskim studijama ili da su doktorirali nakon 1. januara 2011. godine
 • za pravna lica i neformalne grupe: da je vođa tima na doktorskim studijama ili da je doktorirao/la nakon 1. januara 2011. godine
 • da aplicirate sa novim projektom koji se realizuje na nacionalnom ili lokalnom nivou
 • dodatno: za pojedince i članove neformalnih grupa uslov je da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji

Način prijavljivanja

Svi moraju da dostave:

 • popunjen prijavni formular
 • biografije svih članova tima
 • za vođu tima/pojedinca: uverenje da je na doktorskim studijama, skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu i spisak naučnih referenci
 • pismo o namerama/saglasnost/dozvolu/partnerstvo odgovarajuće/ih institucija lokalne zajednice, a koje su neophodne za realizaciju projekta

Posebno:

 • za OCD: rešenje o osnivanju iz APRa i Statut
 • za institucije: dopis potpisan od strane direktora/ovlašćenog lica za zastupanje institucije u kome se jasno navodi da institucija stoji iza predloga projekta kojim se konkuriše
 • za pojedince i članove neformalnih grupa: skenirane kopije ličnih karata

Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG). Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2017/18 imeiprezime, a prijavni formular PFinazivprojekta i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs

Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260.

Selekcija

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati projekte koji prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju nosilaca projekata sa članovima komisije (za timove, potrebno je prisustvo svi članova). Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o projektima koji će biti podržani.

Kriterijumi

 • naučna zasnovanost projekta
 • kvalitet predloženog projekta
 • društveni značaj projekta

Način korišćenja sredstava i uslovi

Grantovi u iznosu od po 600.000 RSD se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za robu, usluge, honorare saradnika i drugo, uplaćuju po predračunu, a za potrebe krajnjeg korisnika.

Nosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon završetka dostave završni izveštaj.

Nosioci podržanih projekata se obavezuju da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”.

Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Rok za realizaciju naučnih istraživanja stipendista i podržanih projekata je 12-18 meseci od dana potpisivanja Ugovora.

Rok za prijavu

Konkurs traje do 1. aprila 2018. godine.

Komisija

prof-gordana-matic

prof. Gordana Matić

Profesor na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Rukovodilac doktorskog modula Molekularna biologija eukariota, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za biohemiju, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija ishrane; Biomedicina.

Izučavani problemi: Molekularni mehanizmi delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona; Struktura i funkcija receptora za steroidne (glukokortikoidne) hormone; Proteini stresa – struktura, funkcija i regulacija sinteze; Šaperonska uloga proteina stresa u zaštiti strukture i regulaciji funkcije glukokortikoidnog receptora u patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga signalnog puta glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih bolesti povezanih sa stresom (depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja) i u razvoju metaboličkih poremećaja koji čine metabolički sindrom.

Pogledajte biografiju
gprof-miroslava-nikolic

prof. dr Miroslava Nikolić

Profesor Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu na odseku Prehrambena tehnologija i biohemija – u penziji.

Oblasti: Tehnologija obrade i prerade duvana; Hemija duvana; Hemija dima.

Izučavani problemi:
- Karakterizacija duvanskog dima u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu
- Uloga pojedinih elemenata dima u formiranju organolepičkih svojstava dima
- Mogućnosti i načini smanjenja koncentracije komponenata dima potencijalno štetnih po zdravlje aktivnih i „pasivnih“ pušača; posebno mogućnosti smanjenja sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika, ugljenmonoksida i nikotina.
- Procena kvaliteta dima cigareta – definicija parametara kvaliteta, metode evaluacije , održavanje kvaliteta.

Pogledajte biografiju
prof-nada-majkic-singh

prof. dr Nada Majkić-Singh

Direktor Društva medicinskih biohemičara Srbije

Profesor medicinske biohemije, kliničke hemije i kliničke enzimologije

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Medicinska biohemija, Klinička hemija, Klinička enzimologija

Izučavani problemi: Istraživanje normalnog metabolizma eritrocita; Detekcija i izolacija enzima krvi; Genetski polimorfizmi humane krvi; Uticaj lekova na nivo kliničko-biohemijskih parametara; Uloga biološki aktivnih proteina u metaboličkim procesima; Metodika istraživanja u analitici enzima; Biohemijski pokazatelji oštećenja i disfunkcije organa.

Pogledajte biografiju
zoran-vujcic

prof. Zoran Vujčić

Profesor eksperimentalne biohemije, hemije prirodnih proizvoda, zagađivača hrane i biotehnologije, bloger

Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Biohemija, enzimologija, biotehnologija, hemija prirodnih proizvoda

Izučavani problemi: Veza strukture i funkcije proteina, alergijske reakcije, izolovanje i imobilizacija industrijski važnih enzima, zimogrami, peptidno mapiranje i hemijske modifikacije proteina, izolovanje i enzimske sinteze prirodnih proizvoda. Produkcija bioetanola.

Pogledajte biografiju
doc-dragan-milic

Doc. Dr Dragan J. Milic, FACS

Docent na Katedri za Hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu;

Prodekan za medjunarodnu saradnju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Direktor Klinike za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju KC Niš.

Oblasti: Opšta hirurgija, Vaskularna hirurgija, Kardiohirurgija, Flebologija, Transplantacija bubrega, Koagulacija. Izučavani problemi: Poremećaji koagulacionog statusa kod bolesnika sa trombozom dubokih vena donjih ekstremiteta, Primena LMWH u lečenju bolesnika sa tromozom dubokih vena donjih ekstremiteta, Upotreba kompresivne terapije u lečenju bolesnika sa venskim ulceracijama donjih ekstremiteta, Hirurški pristupi kod ugradnje pace maker-a, Parametri koagulacije i zapaljenja u prognozi ranih i kasnih komplikacija kod bolesnika koji se podvrgavaju hirurškoj revaskularizaciji miokarda, Primena balon dilatacije kod stenozantnih promena na jugularnim venama i odnos CCSVI i multiple skleroze, Primena antiagregacione i antikoagulantne terapije kod bolesnika nakon revaskularizacije perifernih arterija, Upotreba statina u prevenciji cerebrovaskularne bolesti, Faktori rizika za nezarastanje rana pri primeni kompresivne terapije, Kompresivni pritisci i njihov uticaj na brzinu zarastanja venskih ulceracija.

Pogledajte biografiju

„Pokreni se za nauku“ je nastavak dosadašnjih programa kompanije Filip Moris, koji su posvećeni osnaživanju mladih na putu ka ostvarenju svojih liderskih potencijala i njihovom motivisanju da svojim radom doprinesu društvenom, ekonomskom i naučnom razvoju Srbije.Kompanija Filip Moris kroz svoje društveno odgovorno poslovanje realizuje programe podrške razvoju zajednica u Srbiji od 2004. godine. Kroz programe se promovišu vrednosti kao što su odgovornost, zalaganje, solidarnost, preduzetnička kultura, akademska čestitost, društveni angažman, transparentnost. Do sada su u okviru programa „Pokreni se za budućnost” i „Pokreni se za posao” dodeljene 377 stipendije, 600 startup grantova, i realizovano je 94 projekata koji su doprineli razvoju lokalnih zajednica. Partner kompanije Filip Moris u realizaciji programa „Pokreni se za nauku“ je organizacija „Centar za razvoj liderstva“.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti kancelariji programa na telefone 062 226 525 ili mejlom na info@pokrenisezanauku.rs