Konkurs je završen

U toku je proces selekcije prijava pristiglih na konkurs „Pokreni se za nauku 2017/18“.
Drugi krug selekcije je intervju sa članovima komisije.
Samo oni kandidati koji prolaze u drugi krug selekcije, dobiće tu informaciju putem mejla, najkasnije do 9. maja.
Intervju će se obaviti 12. i 13. maja u Beogradu.

Ko može da se prijavi?

 • organizacije civilnog društva
 • pojedinci
 • neformalne grupe
 • institucije

Da bi Vaš projekat dobio grant u okviru programa „Pokreni se za nauku” 2017/18. potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

 • za pojedince: da su na doktorskim studijama ili da su doktorirali nakon 1. januara 2011. godine
 • za pravna lica i neformalne grupe: da je vođa tima na doktorskim studijama ili da je doktorirao/la nakon 1. januara 2011. godine
 • da aplicirate sa novim projektom koji se realizuje na nacionalnom ili lokalnom nivou
 • dodatno: za pojedince i članove neformalnih grupa uslov je da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji

Način prijavljivanja

Svi moraju da dostave:

 • popunjen prijavni formular
 • biografije svih članova tima
 • za vođu tima/pojedinca: uverenje da je na doktorskim studijama, skenirana diploma (uverenje) o odbranjenom doktoratu i spisak naučnih referenci
 • pismo o namerama/saglasnost/dozvolu/partnerstvo odgovarajuće/ih institucija lokalne zajednice, a koje su neophodne za realizaciju projekta

Posebno:

 • za OCD: rešenje o osnivanju iz APRa i Statut
 • za institucije: dopis potpisan od strane direktora/ovlašćenog lica za zastupanje institucije u kome se jasno navodi da institucija stoji iza predloga projekta kojim se konkuriše
 • za pojedince i članove neformalnih grupa: skenirane kopije ličnih karata

Sva neophodna dokumenta treba poslati u PDF formi, osim skeniranih dokumenata(.PNG i .JPG).
Mejl imenovati: PZN prijava na konkurs 2017/18 imeiprezime, a prijavni formular PFinazivprojekta i poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs

Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon: 060/0212260.

Kriterijumi i selekcija

 • naučna zasnovanost projekta
 • kvalitet predloženog projekta
 • društveni značaj projekta

Nakon uvida u pristigle prijave, stručna komisija će odabrati projekte koji prolaze u drugi krug. Drugi krug selekcije podrazumeva intervju nosilaca projekata sa članovima komisije (za timove, potrebno je prisustvo svi članova). Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o projektima koji će biti podržani.

Način korišćenja sredstava i uslovi

Grantovi u iznosu od po 600.000 RSD se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za robu, usluge, honorare saradnika i drugo, uplaćuju po predračunu, a za potrebe krajnjeg korisnika.

Nosioci podržanih projekata su u obavezi da nakon završetka dostave završni izveštaj.

Nosioci podržanih projekata se obavezuju da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”.

Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Rok za realizaciju naučnih istraživanja stipendista i podržanih projekata je 12-18 meseci od dana potpisivanja Ugovora.

Rok za prijavu

Konkurs traje do 1. aprila 2018. godine.