ISTRAŽI. PROMENI.

Rok za prijavu je 5. maj 2019. godine!

Sa namerom da se unapredi kvalitet naučnih istraživanja i željom da podrže mlade, talentovane i perspektivne naučnice i naučnike u Srbiji, kompanija Filip Moris i Centar za razvoj liderstva dodeljuju grantove za naučna istraživanja kroz konkurs Istraži.Promeni.

Kompanija Filip Moris je na globalnom nivou u poslednjih 10 godina angažovala više od 400 naučnika i stručnjaka i uložila više od 4,5 milijarde dolara u naučna istraživanja i razvoj potencijalno manje štetnih alternativnih proizvoda namenjenih punoletnim pušačima, čime na svom primeru pokazuje da spoj naučnih postignuća i privrede predstavlja ključ za razvoj društva u celini.

O KONKURSU

Evropski istraživački prostor u poslednjih nekoliko godina kroz Program Horizon 2020 teži inovativnosti u cilju rešavanja izazova sa kojima se savremeno društvo suočava, te je fokus ovogodišnjeg konkursa usmeren na inovativne pristupe u razvoju metoda i
alternativnih proizvoda za rešavanje/smanjenje problema negativnih uticaja na zdravlje ljudi i životno okruženje.

Dodeljujemo 8 grantova od po 600.000 dinara mladim naučnicima za realizciju naučnog istraživanja u oblasti medicinskih i prirodnih nauka – medicine, farmacije, biologije, hemije i multidisciplinarna istraživanja u navedenim oblastima.
Kompletan tekst konkursa možete pronaći ovde.

Ko može da se prijavi?

Isključivo multidiciplinarni timovi od 3 do 5 članova, od kojih je jedan vođa tima, apliciraju na konkurs tekućim ili novim naučno-istraživačkim projektom.

Uslovi za vođu tima:

 • da je doktorirao/la nakon 1. januara 2012. godine
 • da je zaposlen/a (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji
 • da ima stalno prebivalište u Republici Srbiji

Uslovi za druge članove tima:

 • da su studenti doktorskih studija ili da su doktorirali nakon 1. januara 2012. godine
 • da su zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji
 • da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji

Ko može da se prijavi?

Isključivo multidiciplinarni timovi od 3 do 5 članova, od kojih je jedan vođa tima, apliciraju na konkurs tekućim ili novim naučno-istraživačkim projektom.

Uslovi za vođu tima:

 • da je doktorirao/la nakon 1. januara 2012. godine
 • da je zaposlen/a (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji
 • da ima stalno prebivalište u Republici Srbiji

Uslovi za druge članove tima:

 • da su studenti doktorskih studija ili da su doktorirali nakon 1. januara 2012. godine
 • da su zaposleni (na određeno, neodređeno, honorarno, na projektu i sl.) u nekoj od naučnih ustanova u Republici Srbiji
 • da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji

NAČIN PRIJAVE NA KONKURS

Da biste se prijavili na konkurs potrebno je da dostavite sledeća dokumenta:

ic-2

Biografije svih članova tima
(forma po izboru)

icon-clipboard

Popunjen formular preporuke
(mentora, profesora, rukovodioca
naučne ustanove i sl.) za projekat
kojim se tim prijavljuje

ic-4

Skenirane diplome
(uverenja) o odbranjenim
doktoratima članova tima
koji su doktorirali

ic-3

Skenirani sertifikati naučnih
zvanja (ukoliko članovi tima
poseduju naučno zvanje)

ic-3

Skenirane potvrde o zaposlenju svih
članova tima (izjava poslodavca o formi
i vremenskom periodu zaposlenja)

ic-3

Skenirana saglasnost naučne
ustanove u kojoj će
istraživanje biti realizovano

ic-2

Skenirana kopija lične karte
svih članova tima (ili
potvrda o prebivalištu)

NAPOMENE

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati u formi konvertovanog .doc/.docx dokumenta u .pdf.
Sva ostala neophodna dokumenta, uključujući i skenirana dokumenta, treba poslati u .pdf formatu.
Imejl obavezno imenovati na sledeći način:
PZN2019_imeiprezimevodjetima (primer: PZN2019_petarpetrovic).
Prijavni formular obavezno imenovati: PF_imeiprezimevodjetima (PF_petarpetrovic).

Dokumentaciju poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs
Sve prijave koje ne ispune gorenavedene uslove neće biti uzete u razmatranje.
Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za
dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon broj 060/0212260.

NAPOMENE

Popunjen prijavni formular potrebno je poslati u formi konvertovanog .doc/.docx dokumenta u .pdf.
Sva ostala neophodna dokumenta, uključujući i skenirana dokumenta, treba poslati u .pdf formatu.
Imejl obavezno imenovati na sledeći način:
PZN2019_imeiprezimevodjetima (primer: PZN2019_petarpetrovic).
Prijavni formular obavezno imenovati: PF_imeiprezimevodjetima (PF_petarpetrovic).

Dokumentaciju poslati na adresu: info@pokrenisezanauku.rs
Sve prijave koje ne ispune gorenavedene uslove neće biti uzete u razmatranje.
Po pristigloj dokumentaciji u roku od 48 sati dobićete potvrdu o prijemu i eventualnim zahtevima za
dopunu. U suprotnom kontaktirajte nas na telefon broj 060/0212260.

KONSULTACIJE U VEZI SA PRIJAVOM NA KONKURS

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa konkursom i prijavom, konsultacije će se održavati ponedeljkom u periodu od 10 do 16 sati u prostorijama Centra za razvoj liderstva, Ulica Milutina Milankovića 150/5, 2. sprat, stan br. 5. Takođe, pitanja možete postaviti putem imejla: info@pokrenisezanauku.rs ili putem telefona na: 060/0212260 od 10 do 17 sati.

Dani za konsultacije u našoj kancelariji su:

25. februar, 4. mart, 11. mart, 18. mart, 25. mart,
1. april, 8. april, 15. april i 22. april.

SELEKCIJA

Selekciju vrši stručna komisija sastavljena od uglednih profesora Univerziteta u Srbiji, čija je ekspertiza u oblasti biomedicinskih i prirodnih nauka.

Selekcija se sastoji iz dva kruga:

Prvi krug podrazumeva uvid u pristigle prijave uz procenu ispunjenosti definisanih kriterijuma. Na osnovu toga, komisija će odabrati timove koji prolaze u drugi krug.
Drugi krug podrazumeva intervju članova komisije sa odabranim timovima. Potrebno je da na intervjuu budu prisutni svi članovi tima.
Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o dobitnicima granta, na osnovu ukupne procene iz oba kruga selekcije.

SELEKCIJA

Selekciju vrši stručna komisija sastavljena od uglednih profesora Univerziteta u Srbiji, čija je ekspertiza u oblasti biomedicinskih i prirodnih nauka.

Selekcija se sastoji iz dva kruga:

Prvi krug podrazumeva uvid u pristigle prijave uz procenu ispunjenosti definisanih kriterijuma. Na osnovu toga, komisija će odabrati timove koji prolaze u drugi krug.
Drugi krug podrazumeva intervju članova komisije sa odabranim timovima. Potrebno je da na intervjuu budu prisutni svi članovi tima.
Nakon intervjua komisija donosi jednoglasnu konačnu odluku o dobitnicima granta, na osnovu ukupne procene iz oba kruga selekcije.

Selekciona komisija:

prof. dr Gordana Matić

Redovni profesor na Katedri za biohemiju i
molekularnu biologiju Biološkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu.
Naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za biohemiju,
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”,
Univerzitet u Beogradu.
Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna
ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija
ishrane; Biomedicina.
Izučavani problemi: Molekularni mehanizmi
delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona;
Struktura i funkcija receptora za steroidne
(glukokortikoidne) hormone; Proteini stresa –
struktura, funkcija i regulacija sinteze; Šaperonska
uloga proteina stresa u zaštiti strukture i regulaciji
funkcije glukokortikoidnog receptora u
patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga signalnog
puta glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih
bolesti povezanih sa stresom (depresije,
posttraumatskog stresnog poremećaja)
i u razvoju metaboličkih poremećaja koji čine metabolički
sindrom.

Prof. dr Miroslava Nikolić

Redovni profesor na odseku Prehrambena
tehnologija i biohemija Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Beogradu – u penziji.

Oblasti: Tehnologija obrade i prerade duvana;
Hemija duvana; Hemija dima.
Izučavani problemi: Karakterizacija duvanskog dima
u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu; Uloga
pojedinih elemenata dima u formiranju
organolepičkih svojstava dima; Mogućnosti i načini
smanjenja koncentracije komponenata dima
potencijalno štetnih po zdravlje aktivnih i „pasivnih“
pušača; posebno mogućnosti smanjenja sadržaja
policikličnih aromatičnih ugljovodonika,
ugljenmonoksida i nikotina; Procena kvaliteta dima
cigareta – definicija parametara kvaliteta,
metode evaluacije, održavanje kvaliteta.

Prof. dr Zoran Vujčić

Bloger i profesor eksperimentalne biohemije,
hemije prirodnih proizvoda, zagađivača hrane i
biotehnologije, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Oblasti: Biohemija, Enzimologija, Biotehnologija,
Hemija prirodnih proizvoda
Izučavani problemi: Veza strukture i funkcije
proteina, alergijske reakcije, izolovanje i imobilizacija
industrijski važnih enzima, zimogrami, peptidno
mapiranje i hemijske modifikacije proteina,
izolovanje i enzimske sinteze prirodnih proizvoda;
produkcija bioetanola.

Prof. dr Dragan Milić

Docent na Katedri za hirurgiju, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Nišu; direktor Klinike za
kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju KC Niš.
Oblasti: Opšta hirurgija, Vaskularna hirurgija,
Kardiohirurgija, Flebologija, Transplantacija bubrega,
Koagulacija.
Izučavani problemi: Poremećaji koagulacionog
statusa kod bolesnika sa trombozom dubokih vena
donjih ekstremiteta, Primena LMWH u lečenju
bolesnika sa tromozom dubokih vena donjih ekstremiteta,
Upotreba kompresivne terapije u lečenju bolesnika sa
venskim ulceracijama donjih ekstremiteta,
Hirurški pristupi kod ugradnje pace maker-a,
Parametri koagulacije i zapaljenja u prognozi ranih i
kasnih komplikacija kod bolesnika koji se podvrgavaju
hirurškoj revaskularizaciji miokarda, Primena balon
dilatacije kod stenozantnih promena na jugularnim
venama i odnos CCSVI i multiple skleroze, Primena
antiagregacione i antikoagulantne terapije kod
bolesnika nakon revaskularizacije perifernih arterija,
Upotreba statina u prevenciji cerebrovaskularne bolesti,
Faktori rizika za nezarastanje rana pri primeni
kompresivne terapije, Kompresivni pritisci i njihov
uticaj na brzinu zarastanja venskih ulceracija.

Selekciona komisija:

Prof. dr Gordana Matić

Redovni profesor na Katedri za biohemiju i
molekularnu biologiju Biološkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu.

Naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za biohemiju,
Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”,
Univerzitet u Beogradu.

Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna
ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija
ishrane; Biomedicina.
Izučavani problemi: Molekularni mehanizmi
delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona;
Struktura i funkcija receptora za steroidne
(glukokortikoidne) hormone; Proteini stresa –
struktura, funkcija i regulacija sinteze; Šaperonska
uloga proteina stresa u zaštiti strukture i regulaciji
funkcije glukokortikoidnog receptora u
patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga signalnog
puta glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih
bolesti povezanih sa stresom (depresije,
posttraumatskog stresnog poremećaja)
i u razvoju metaboličkih poremećaja koji čine metabolički
sindrom.

Prof. dr Miroslava Nikolić

Redovni profesor na odseku Prehrambena
tehnologija i biohemija Poljoprivrednog fakulteta
Univerziteta u Beogradu – u penziji.

Oblasti: Tehnologija obrade i prerade duvana;
Hemija duvana; Hemija dima.
Izučavani problemi: Karakterizacija duvanskog dima
u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu; Uloga
pojedinih elemenata dima u formiranju
organolepičkih svojstava dima; Mogućnosti i načini
smanjenja koncentracije komponenata dima
potencijalno štetnih po zdravlje aktivnih i „pasivnih“
pušača; posebno mogućnosti smanjenja sadržaja
policikličnih aromatičnih ugljovodonika,
ugljenmonoksida i nikotina; Procena kvaliteta dima
cigareta – definicija parametara kvaliteta,
metode evaluacije, održavanje kvaliteta.

Prof. dr Zoran Vujčić

Bloger i profesor eksperimentalne biohemije,
hemije prirodnih proizvoda, zagađivača hrane i
biotehnologije, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Oblasti: Biohemija, Enzimologija, Biotehnologija,
Hemija prirodnih proizvoda
Izučavani problemi: Veza strukture i funkcije
proteina, alergijske reakcije, izolovanje i imobilizacija
industrijski važnih enzima, zimogrami, peptidno
mapiranje i hemijske modifikacije proteina,
izolovanje i enzimske sinteze prirodnih proizvoda;
produkcija bioetanola.

Prof. dr Dragan Milić

Docent na Katedri za hirurgiju, Medicinski fakultet,
Univerzitet u Nišu; direktor Klinike za
kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju KC Niš.

Oblasti: Opšta hirurgija, Vaskularna hirurgija,
Kardiohirurgija, Flebologija, Transplantacija bubrega,
Koagulacija.
Izučavani problemi: Poremećaji koagulacionog
statusa kod bolesnika sa trombozom dubokih vena
donjih ekstremiteta, Primena LMWH u lečenju
bolesnika sa tromozom dubokih vena donjih ekstremiteta,
Upotreba kompresivne terapije u lečenju bolesnika sa
venskim ulceracijama donjih ekstremiteta,
Hirurški pristupi kod ugradnje pace maker-a,
Parametri koagulacije i zapaljenja u prognozi ranih i
kasnih komplikacija kod bolesnika koji se podvrgavaju
hirurškoj revaskularizaciji miokarda, Primena balon
dilatacije kod stenozantnih promena na jugularnim
venama i odnos CCSVI i multiple skleroze, Primena
antiagregacione i antikoagulantne terapije kod
bolesnika nakon revaskularizacije perifernih arterija,
Upotreba statina u prevenciji cerebrovaskularne bolesti,
Faktori rizika za nezarastanje rana pri primeni
kompresivne terapije, Kompresivni pritisci i njihov
uticaj na brzinu zarastanja venskih ulceracija.

Kriterijumi:

 • tehnička ispravnost prijave
 • naučna zasnovanost projekta
 • inovativnost predloženog projekta
 • značaj projekta za privredu i društvo
 • održivost projekta
 • finansijska opravdanost projekta

Opravdani troškovi su:

 • hemikalije
 • sitna oprema
 • stručna literatura
 • kotizacije za domaće naučne skupove
 • avionske karte za potrebe učešća na stručnim skupovima
krijerijumi_levo

Kriterijumi:

 • tehnička ispravnost prijave
 • naučna zasnovanost projekta
 • inovativnost predloženog projekta
 • značaj projekta za privredu i društvo
 • održivost projekta
 • finansijska opravdanost projekta

Opravdani troškovi su:

 • hemikalije
 • sitna oprema
 • stručna literatura
 • kotizacije za domaće naučne skupove
 • avionske karte za potrebe učešća na stručnim skupovima

NAČIN KORIŠĆENJA GRANTOVA I USLOVI

Grantovi u iznosu od po 600.000 RSD se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za troškove definisane odobrenim budžetom uplaćuju po dostavljenom predračunu.
Svi iznosi po predračunima moraju da budu u RSD valuti sa pripadajućim porezima.
Nosioci podržanih projekata su u obavezi da dostavljaju mesečne izveštaje o realizovanim aktivnostima i utrošenim sredstvima.
Rok za realizaciju podržanih naučnih projekata je 12-18 meseci od dana potpisivanja Ugovora. Nakon završetka nosioci su u obavezi da dostave završni narativni i finansijski izveštaj.
Nosioci podržanih projekata se slažu da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”.
Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Rok za prijavu na konkurs je 5. maj 2019.

NAČIN KORIŠĆENJA GRANTOVA I USLOVI

Grantovi u iznosu od po 600.000 RSD se ne isplaćuju nosiocima projekta, već se sredstva za troškove definisane odobrenim budžetom uplaćuju po dostavljenom predračunu.
Svi iznosi po predračunima moraju da budu u RSD valuti sa pripadajućim porezima.
Nosioci podržanih projekata su u obavezi da dostavljaju mesečne izveštaje o realizovanim aktivnostima i utrošenim sredstvima.
Rok za realizaciju podržanih naučnih projekata je 12-18 meseci od dana potpisivanja Ugovora. Nakon završetka nosioci su u obavezi da dostave završni narativni i finansijski izveštaj.
Nosioci podržanih projekata se slažu da u svakom usmenom saopštenju i publikacijama koje nastanu kao rezultat podržanog projekta pomenu program „Pokreni se za nauku”.
Nosioci podržanih projekata se slažu da će učestvovati u promociji Programa „Pokreni se za nauku“ (intervjui, fotografije, video materijali, elektronski i štampani mediji, TV, brošure, internet kampanje i sl.)

Rok za prijavu na konkurs je 5. maj 2019.