KOMISIJA

2017/2018

prof. Gordana Matić

Profesor na Katedri za biohemiju i molekularnu biologiju, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Rukovodilac doktorskog modula Molekularna biologija eukariota, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Naučni savetnik i rukovodilac Odeljenja za biohemiju, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Molekularna endokrinologija; Molekularna ćelijska biologija; Biološka psihijatrija; Biohemija ishrane; Biomedicina.

Izučavani problemi: Molekularni mehanizmi delovanja steroidnih (glukokortikoidnih) hormona; Struktura i funkcija receptora za steroidne (glukokortikoidne) hormone; Proteini stresa – struktura, funkcija i regulacija sinteze; Šaperonska uloga proteina stresa u zaštiti strukture i regulaciji funkcije glukokortikoidnog receptora u patofiziološkim stanjima i stresu; Uloga signalnog puta glukokortikoida u patogenezi psihijatrijskih bolesti povezanih sa stresom (depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja) i u razvoju metaboličkih poremećaja koji čine metabolički sindrom.

prof. dr Miroslava Nikolić

Profesor Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu na odseku Prehrambena tehnologija i biohemija – u penziji.

Oblasti: Tehnologija obrade i prerade duvana; Hemija duvana; Hemija dima.

Izučavani problemi:

  • Karakterizacija duvanskog dima u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu
  • Uloga pojedinih elemenata dima u formiranju organolepičkih svojstava dima
  • Mogućnosti i načini smanjenja koncentracije komponenata dima potencijalno štetnih po zdravlje aktivnih i „pasivnih“ pušača; posebno mogućnosti smanjenja sadržaja policikličnih aromatičnih ugljovodonika, ugljenmonoksida i nikotina.
  • Procena kvaliteta dima cigareta – definicija parametara kvaliteta, metode evaluacije , održavanje kvaliteta.

prof. dr Nada Majkić-Singh

Direktor Društva medicinskih biohemičara Srbije

Profesor medicinske biohemije, kliničke hemije i kliničke enzimologije

Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Medicinska biohemija, Klinička hemija, Klinička enzimologija

Izučavani problemi: Istraživanje normalnog metabolizma eritrocita; Detekcija i izolacija enzima krvi; Genetski polimorfizmi humane krvi; Uticaj lekova na nivo kliničko-biohemijskih parametara; Uloga biološki aktivnih proteina u metaboličkim procesima; Metodika istraživanja u analitici enzima; Biohemijski pokazatelji oštećenja i disfunkcije organa.

prof. Zoran Vujčić

Profesor eksperimentalne biohemije, hemije prirodnih proizvoda, zagađivača hrane i biotehnologije, bloger

Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti: Biohemija, enzimologija, biotehnologija, hemija prirodnih proizvoda

Izučavani problemi: Veza strukture i funkcije proteina, alergijske reakcije, izolovanje i imobilizacija industrijski važnih enzima, zimogrami, peptidno mapiranje i hemijske modifikacije proteina, izolovanje i enzimske sinteze prirodnih proizvoda. Produkcija bioetanola.

Doc. Dr Dragan J. Milić, FACS

Docent na Katedri za Hirurgiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu;

Prodekan za medjunarodnu saradnju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Direktor Klinike za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju KC Niš.

Oblasti: Opšta hirurgija, Vaskularna hirurgija, Kardiohirurgija, Flebologija, Transplantacija bubrega, Koagulacija. Izučavani problemi: Poremećaji koagulacionog statusa kod bolesnika sa trombozom dubokih vena donjih ekstremiteta, Primena LMWH u lečenju bolesnika sa tromozom dubokih vena donjih ekstremiteta, Upotreba kompresivne terapije u lečenju bolesnika sa venskim ulceracijama donjih ekstremiteta, Hirurški pristupi kod ugradnje pace maker-a, Parametri koagulacije i zapaljenja u prognozi ranih i kasnih komplikacija kod bolesnika koji se podvrgavaju hirurškoj revaskularizaciji miokarda, Primena balon dilatacije kod stenozantnih promena na jugularnim venama i odnos CCSVI i multiple skleroze, Primena antiagregacione i antikoagulantne terapije kod bolesnika nakon revaskularizacije perifernih arterija, Upotreba statina u prevenciji cerebrovaskularne bolesti, Faktori rizika za nezarastanje rana pri primeni kompresivne terapije, Kompresivni pritisci i njihov uticaj na brzinu zarastanja venskih ulceracija.