13
maj

Rezultati konkursa #IstražiPromeni 2017/2018

Dobitnici stipendija za naučna istraživanja u okviru programa #PokreniNauku i njegovog konkursa #IstražiPromeni  su

1. Borislav Vasić sa Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu
za naučno istraživanje pod naslovom: „Razvoj metoda za oslikavanje, karakterizaciju i modifikaciju ćelija sa nanometarskom rezolucijom korišćenjem skenirajuće mikroskopije na bazi atomskih sila“;

2. Bojan Vulović sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
za naučno istraživanje pod naslovom: „Fotokatalizovano dobijanje silil-analoga epibatidina i indometacina“;

3. Ljubica Anđelković sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
za naučno istraživanje pod naslovom: „Spektroskopsko ispitivanje nanostrukturnih oksidnih materijala upotrebljivih u magnetnoj rezonantnoj tomografiji“;

4. Marin Jukić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
za naučno istraživanje pod naslovom: „Miš nosilac humanog CYP2C19 gena kao model za motorne neurološke poremećaje“.

5. Ljiljana Nikolić sa Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu
za naučno istraživanje pod naslovom: „Uloga interakcije CD4 limfocita i astrocita u patologiji multiple skleroze“.

Dobitnici grantova su:

1. Stojan Perić sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije
kao vođa tima čiji su članovi još i Jovan Pešović, Miloš Brkušanin i Ana Kosać, za naučni projekat pod naslovom: „Cirkulišuće mikroRNK kao neinvazivni biomarkeri neuromišićnih bolesti“;

2. Mirko Đorđević sa Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu
kao vođa tima čiji je član još i Uroš Savković, za naučni projekat pod naslovom: „Materinska kletva u kontroli brojnosti štetnih insekata“;

3. Ivana Jevtić sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu
kao vođa tima čiji su članovi još i Jelena Penjišević i Milovan Ivanović, za naučni projekat pod naslovom: „Sinteza, farmakološko ispitivanje i teorijsko modelovanje potencijalnih opioidnih analgetika nove generacije“.

Od ukupno 132 pristigle prijave, odluku o dobitnicima stipendija i grantova za 2017/2018 godinu donela je komicija u sastavu: prof. dr Gordana Matić, prof. dr Nada Majkić-Singh, prof. dr Miroslava Nikolić, prof. dr Zoran Vujčić i prof. dr Dragan Milić.

Proces selekcije se sastojao iz ocena na osnovu prijavne dokumentacije i ocena na intervjuu.

U Beogradu, 13. maja 2018. godine

Share
0 comment